Orthoxenografts®

Els orthoxenografts® són models murins en els quals s’implanta un petit fragment d’un tumor humà (xenograft) en el mateix òrgan d’origen (ortotòpicament). Parlem de xenografts derivats de pacient (Patient-Derived Xenografts, PDXs) ortotòpics.

 

Els orthoxenografts® es caracteritzen per:

 

  • Reproduir les característiques histològiques, genètiques i moleculars del tumor original primari.
  • Ser la millor eina científica per predir la resposta del pacient al tractament amb quimioteràpia.
  • Oferir alternatives de tractament basades en evidències científiques.

Xenopat treballarà en estreta col·laboració amb el seu oncòleg. L’orthoxenograft® de cada pacient s’expandirà fins a generar una colònia d’orthoxenografts®. Tots els ratolins de la colònia duran el tumor del pacient en el mateix òrgan d’origen. La colònia serà tractada amb la mateixa primera línia de quimioteràpia que el pacient. En aquest moment, es poden produir dos situacions:

 

1) Que el seu orthoxenograft® respongui a la quimioteràpia. Una vegada desapareguin els tumors, Xenopat esperarà per veure si es produeix un recreixement. Amb aquesta estratègia Xenopat pretén reproduir la situació freqüent davant la recaiguda, que es produeix en la clínica i que desgraciadament és la responsable de nombrosos fracassos clínics. Quan els orthoxenografts recreixin, Xenopat junt amb el seu oncòleg, seleccionarà un ampli espectre de fàrmacs alternatius para tractar les diferents subpoblacions de la colònia d’orthoxenograft®.

 

2) Que el seu orthoxenograft® no respongui a la quimioteràpia. D’acuerd amb el seu oncòleg, es seleccionarà un ampli espectre de fàrmacs i combinacions de fàrmacs per testar en las diverses subpoblacions de la seva colònia d’orthoxenograft®.

 

Els resultats obtinguts en aquests estudis es redactaran en un antiquimiograma. Aquest documento indicarà les millors alternatives terapèutiques analitzades en la colònia d’orthoxenografts® i sugerirà un tractament d’oncologia personalitzada basat en les evidències científiques.

 

El procés d’assessorament al tractament oncològic personalitzat, des de la implantació del tumor fins a l’obtenció de l’antiquimiograma, pot tardar entre 4 i 8 mesos, depenent del tipus de tumor i de les característiques particulars de cada tumor en concret.

 

Els tumors obtinguts a partir de los orthoxenografts® poden ser criopreservats si el client ho desitja. La criopreservació permet recuperar els tumors en cas que sigui necessari reimplantar-los per realitzar un nou estudi de les alternatives terapèutiques en cas de recaiguda. En aquest cas, els orthoxenografts® es tractaran d’acord amb les pautes de quimioteràpia seguides pel pacient. A continuació, i d’acord amb l’oncòleg, es seleccionarà un ampli espectre de fàrmacs alternatius per testar-los en les diverses subpoblacions de la nova colònia d’orthoxenografts®.

Tractament Oncològic Personalitzat
Contacte

Contacti avui amb l’equip de Xenopat per saber més sobre els Serveis Preclínics Avançats.