Els Serveis Preclínics Avançats de Xenopat ofereixen les eines més innovadores per al desenvolupament de nous fàrmacs oncològics. Xenopat ofereix als investigadors i a les companyies farmacèutiques l’OrthoXenoBank® format per més de 200 orthoxenografts®, models ortotòpics de diferents tumors humans implantats en el mateix òrgan del ratolí, incloent: colon, pulmó, mama, ovari i pàncrees. Els tumors estan histològica i genèticament caracteritzats i posseeixen diferents graus de resistència a diverses quimioteràpies. Els Serveis Preclínics Avançats de Xenopat volen convertir-se en un soci estratègic al llarg de tot el procés de desenvolupament de nous fàrmacs. Xenopat vol ajudar a les companyies farmacèutiques des dels primers assajos preclínics fins a la comercialització. Així els Serveis Preclínics Avançats de Xenopat poden resultar decisius tant durant la preclínica com al llarg de les diverses fases dels assajos clínics i fins i tot en etapes posteriors a la comercialització.
 • Generació de línies cel·lulars personalitzades (GFP, shRNA,etc.)
 • Determinació de la Màxima Dosi Tolerada (MTD). Pes. Autòpsia. Anàlisi histològica de la toxicitat.
 • Estudi de les pautes d’administració.
 • Identificació de combinacions de fàrmacs òptimes.
 • Evaluació de resposta a tractaments usant els mateixos parametres histopatològics que en humans.
 • Evaluació de l’aparició de tumors, taxa de creixement i potencial metastàsic amb o sense tractament.
 • Expressió gènica.
 • Estudis genètics i epigenètics.
 • Identificació/anàlisi de marcadores de respuesta.
 • Identificació de dianes terapèutiques/mecanisme d’acció en diversos sistemes biològics.
 • Generació d’orthoxenografts® personalitzats.
 • Caracterització de la subpoblació amb millor resposta.
 • Combinacions de fàrmacs.
 • Assajos co-clínics en humans i ratolins.
 • Identificació/anàlisi de marcadors de resposta en assajos co-clínics.
 • Reposicionament de fàrmacs.
 • Estudis de resistència adquirida a nous fàrmacs.

Descobreixi més

Orthoxenografts®

Els orthoxenografts® són models experimentals de ratolí en els quals s’implanta un petit fragment de tumor humà (implantació d’una espècie a una altra, xenograft) en el mateix òrgan d’origen (ortotopic).

OrthoXenoBank®

L’OrthoXenoBank® és la col·lecció d’orthoxenografts® que Xenopat posa a disposició dels seus clients.

Bibliografia

Publicacions científiques destacades referents als orthoxenografts®.